Sústavné vzdelávanie

Právna úprava sústavného vzdelávania a jeho hodnotenie

 
Povinnosť sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ustanovujú nasledovné právne predpisy:
 
Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 42 a § 80, ods. 1, písm. b)
Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
Vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Celoživotné vzdelávanie je považované za nástroj, ktorý umožňuje sestrám získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sústavné vzdelávanie predstavuje jednu z foriem tzv. ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – celoživotného vzdelávania.

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje zákon č. 578/2004 Z. z. § 42 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Zdravotnícki pracovníci sú povinný sa sústavne sa vzdelávať.
 2. Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania zabezpečuje zamestnávateľ a komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až až 11) samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami a odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesijnými združeniami a poskytovateľmi, ak ďalej nie je ustanovené inak.

Poplatok za hodnotenie sústavného vzdelávania je vo výške 10 € (raz za päť rokov)

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: 6565
 • špecifický symbol: registračné číslo

Informácie o hodnotení sústavného vzdelávania vám poskytnú vedúce regionálnych centier pre HSV. Kontakty nájdete na: https://www.sksapa.sk/kontakt.html

Informácie o konaní aktivít sústavného vzdelávania sú dostupné na webovej stránke komory a na portáli SK SaPA.

 

Kredit je jednotka určená na hodnotenie sústavného vzdelávania.Kritériom hodnotenia sústavného vzdelávania je dosiahnutie určeného počtu kreditov.
Sestra a pôrodná asistentka je povinná za päť ročné hodnotiace obdobie získať 50 kreditov.
Prideľovanie kreditov za absolvovanie jednotlivých aktivít sústavného vzdelávania v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
Prehlad o pocte pridelenych kreditov podla Vyhlasky MZ SR c. 74_2019 Z.pdf

 

Neodkladná podpora životných funkcií

Kurz prvej pomoci
V prípade, ak sa sestra/pôrodná asistentka zúčastní akreditovaného Kurzu prvej pomoci určeného pre verejnosť od 1. októbra 2013, nebudú jej kredity pri hodnotení SV uznané. V prípade záujmu o obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií existuje akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s názvom "Neodkladná podpora životných funkcií".

Kurz inštruktora prvej pomoci
V Zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. akreditovaný Kurz inštruktora prvej pomoci nie je zaradený medzi aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, nakoľko si ním zdravotnícky pracovník neobnovuje a neudržiava odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností. V prípade, ak sa sestra, alebo pôrodná asistentka, ako inštruktor prvej pomoci podieľa na teoretickej a praktickej výučbe v akreditovanom vzdelávacom programe sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov "Neodkladná podpora životných funkcií", získa za jeden rok preukázaného vykonávania pedagogickej činnosti, alebo garantovania študijného programu 50 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa § 2, ods. 6., Vyhlášky MZ SR č. 74/2019, Z. z.

 

 

 


Stručný prehľad základných pojmov a terminológie v procese hodnotenia sústavného vzdelávania

 

 • Registrácia – zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „SKSaPA“) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie sestry a pôrodnej asistentky. Registračné číslo sa používa pri vzdelávacích aktivitách a pri každej komunikácii s komorou.
 • Členstvo v komore – je dobrovoľné. Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať sestra a pôrodná asistentka, ktorá požiada o zápis do zoznamu členov. Členstvo v komore nemá priamy súvis so sústavným vzdelávaním sestry/pôrodnej asistentky, avšak pri účasti na rôznych vzdelávacích aktivitách majú členky SKSaPA výhody, napr. v súvislosti s registračnými poplatkami za vzdelávacie aktivity.
 • Dočasné pozastavenie registrácie – má význam predovšetkým pre tých zdravotníckych pracovníkov, u ktorých je predpoklad, že nebudú určitý čas vykonávať zdravotnícke povolanie, ale plánujú sa v budúcnosti k výkonu odborných činnosti vrátiť. Príkladom môže byť materská, resp. rodičovská dovolenka. Ak sestre, ktorá chce požiadať o dočasné pozastavenie registrácie už uplynulo päťročné hodnotiace obdobie, je povinná uzavrieť si toto aktuálne hodnotiace obdobie účasťou na hodnotení sústavného vzdelávania. Dočasné pozastavenie registrácie je u nej akceptované odo dňa podania žiadosti.
 • Zrušenie registrácie – osoby, ktoré už nevykonávajú zdravotnícke povolanie a ani ho v budúcnosti neplánujú vykonávať napríklad z dôvodu, že sú na starobnom alebo invalidnom dôchodku, môžu požiadať o zrušenie registrácie. Zrušením registrácie zaniká aj členstvo v komore.
 • Obnovenie registrácie – po zániku dôvodov, ktoré u sestry/pôrodnej asistentky viedli k dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie, komora zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti o obnovenie registrácie opätovne zaregistruje. Obnovenie registrácie je vo vzťahu k sústavnému vzdelávaniu a hodnoteniu sústavného vzdelávania chápané ako opätovné registrovanie, na základe čoho sestra/pôrodná asistentka dňom obnovenia registrácie začína plynúť nové päťročné hodnotiace obdobie.
Celoživotné sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je považované za nástroj, ktorý umožňuje sestrám získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať tak na dynamické zmeny v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Sústavné vzdelávanie predstavuje jednu z foriem tzv. ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Ide o priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.
 • Hodnotiace obdobie – hodnotenie sústavného vzdelávania sa vykonáva v pravidelných päťročných cykloch počítaných odo dňa registrácie. Kritériom hodnotenia sústavného vzdelávania je dosiahnutie určitého počtu kreditov.
 • Kredit – jednotka určená na hodnotenie sústavného vzdelávania. Kredity sa prideľujú výlučne za odbornú časť aktivity, pričom do odbornej časti sa neráta registrácia účastníkov na aktivite sústavného vzdelávania, prestávky, prezentácia výrobkov farmaceutických a iných firiem.
 1. Pasívna účasť – za každých naplnených 60 minút preukázateľnej účasti na vzdelávacej aktivite prislúcha sestre/ pôrodnej asistentke 1 kredit, maximálne 8 kreditov za jeden kalendárny deň.
 2. Aktívna účasť – za prednáškovú činnosť na neakreditovanej vzdelávacej aktivite:
  a.) v slovenskom jazyku autor 5 kreditov a najviac dvaja spoluautori po 3 kredity,
  b.) v slovenskom jazyku na celoslovenskej úrovni alebo medzinárodnej úrovni autor 10 kreditov a najviac dvaja spoluautori po 5 kreditov,
  c.) v cudzom jazyku autor 15 kreditov a najviac dvaja spoluautori po 10 kreditov.
 3. Aktívna účasť – poster s odbornou tematikou:
  a.) v slovenskom jazyku prezentovaný na vzdelávacej aktivite autor 10 kreditov a spoluautor 5 kreditov,
  b.) v cudzom jazyku prezentovaný na vzdelávacej aktivite autor 15 kreditov a spoluautor 10 kreditov.
Sestra/pôrodná asistentka je povinná za 5-ročné hodnotiace obdobie získať 50 kreditov.

 

Príklad: Pokiaľ sestra/ pôrodná asistentka vykonávala zdravotnícke povolanie na pozícii sestra/ pôrodná asistentka, musí získať 50 kreditov za absolvovanie aktivít sústavného vzdelávania - zvyšovanie odbornej spôsobilosti v odbore ošetrovateľstvo, špecializačné štúdium, certifikačná príprava, aktívna a pasívna účasť na vzdelávacích aktivitách, publikačná činnosť, e-learning, ...

Ak sestra/ pôrodná asistentka počas hodnoteného obdobia získa vyšší počet kreditov, možno do nasledujúceho hodnoteného obdobia preniesť najviac 20% z ustanoveného počtu kreditov.


Aktivita sústavného vzdelávania – jednorazová aktivita určená pre sestry/pôrodné asistentky na miestnej, okresnej, krajskej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni. Za aktivitu sústavného vzdelávania sa nepovažuje účasť zdravotníckeho pracovníka na podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov.

Potvrdenie o účasti na aktivite sústavného vzdelávania – účastník aktivity sústavného vzdelávania potvrdzuje svoju účasť na vzdelávacej aktivite vlastnoručným podpisom na prezenčnej listine. V prípade viacdennej vzdelávacej aktivity vlastnoručným podpisom v príslušný kalendárny deň. V prípade, že účastník nie je v prezenčnej listine podpísaný pre príslušný deň, neprislúchajú mu za daný kalendárny deň kredity za účasť na vzdelávacej aktivite. Potvrdenie o účasti na aktivite sústavného vzdelávania vydáva sestrám/pôrodným asistentkám zúčastneným na aktivite organizátor vzdelávacej aktivity, a to v deň aktivity po jej skončení. Potvrdenie o účasti musí obsahovať podpis organizátora modrým perom, pečiatku a identifikačný kód vzdelávacej aktivity.

Výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania – protokol v PDF formáte, ktorý je dostupný na portáli SKSaPA a obsahuje dátum, kedy hodnotenie sústavného vzdelávania prebehlo, výsledok hodnotenia, počet získaných kreditov a informáciu, kedy začína nové hodnotiace obdobie. V prípade, že je výsledok nesplnil, protokol obsahuje dátum, dokedy je potrebné odstrániť zistené nedostatky.

Príslušná Vyhláška definuje iba dva výsledky hodnotenia sústavného vzdelávania (ďalej len „HSV“):

 1. SPLNIL – sestra/ pôrodná asistentka preukáže minimálne 50 kreditov pri HSV.
 2. NESPLNIL – sestra/ pôrodná asistentka nepreukáže 50 kreditov pri HSV. V tomto prípade ukladá Komora sestre/pôrodnej asistentke, aby najneskôr do 3 mesiacov od skončenia hodnotiaceho obdobia, odstránila zistené nedostatky podľa odporúčaní uvedených na protokole výsledku hodnotenia sústavného vzdelávania, odporúčaní hodnotiteľa alebo na základe konzultácie s vedúcou príslušného Regionálneho centra hodnotenia sústavného vzdelávania. Ak sestra/ pôrodná asistentka v stanovenej lehote neodstráni zistené nedostatky, Komora rozhodne o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania, ktoré bude zodpovedať chýbajúcemu počtu kreditov. V rozhodnutí o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania Komora určí rozsah, spôsob a lehotu na doplnenie vedomostí sústavného vzdelávania a zároveň začne správne konanie o uložení pokuty.

Obnovenie vedomostí a zručností – pri prerušení výkonu zdravotníckeho povolania je zamestnávateľ povinný kontrolovať odbornú spôsobilosť sestier a pôrodných asistentiek. V tomto prípade zamestnávateľ zabezpečuje obnovenie vedomostí a zručností sestre/pôrodnej asistentke, na ktorú sa prerušenie výkonu zdravotníckeho povolania vzťahuje. Obnovenie vedomostí a zručností na výkon príslušných pracovných činností trvá najmenej 480 hodín a uskutočňuje sa na príslušnom pracovisku zamestnávateľa pod vedením povereného zdravotníckeho pracovníka. O obnovení vedomostí a zručností sa vyhotoví záznam o preškolení. Na základe takéhoto záznamu zamestnávateľ vydá sestre/PA Potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností zdravotníckeho pracovníka v príslušnom zdravotníckom povolaní. Zamestnávateľ je povinný potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností zaslať Komore.

Prihlasovanie sestier a pôrodných asistentiek na hodnotenie sústavného vzdelávania – sestra/pôrodná asistentka sa prihlasuje na hodnotenie sústavného vzdelávania podľa zverejnenej aktuálnej ponuky termínov (zúčastňuje sa hodnotenia osobne) na portáli SK SaPA, kde jej to najviac vyhovuje alebo cez portál zasiela žiadosť o hodnotenie SV elektronicky. Pri elektronickom hodnotení (nezúčastňuje sa hodnotenia osobne) musí mať sestra vyplnené všetky údaje týkajúce sa výkonu povolania resp. jeho nevykonávania v rámci oznamovacej povinnosti zdravotného pracovníka, zaplatený poplatok za HSV, zadané všetky aktivity, ktorých sa v rámci HO zúčastnila a vyplnené kontaktné údaje.

Strata prihlasovacích údajov – pri strate prihlasovacích údajov na portál Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek kontaktuje sestra pracovníkov SK SaPA telefonicky resp. mailom.

Predkladané potvrdenia pri hodnotení sústavného vzdelávania - osobne

 • potvrdenia o účasti na aktivitách sústavného vzdelávania až do dňa hodnotenia sústavného vzdelávania – originál,
 • diplom o zvyšovaní odbornej spôsobilosti v odbore ošetrovateľstvo alebo pôrodná asistencia, diplom o špecializácii a certifikačnej príprave ak ukončenie štúdia bolo realizované v rámci 5 ročného obdobia. Ak štúdium prebieha, avšak je ukončený rok alebo dva roky napr. v bakalárskom štúdiu ošetrovateľstva v rámci 5 ročného obdobia, je potrebné priniesť potvrdenie o ukončení prvého ročníka alebo druhého ročníka zo študijného oddelenia. (na matrike, alebo notársky overenú fotokópiu diplomu Bc., Mgr., špecializácia, certifikát, pokiaľ nebola dokladovaná v SK SaPA)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku 10 € za hodnotenie sústavného vzdelávania
 • potvrdenie od zamestnávateľa o dĺžke výkonu povolania sestra/ pôrodná asistentka v hodnotiacom období (ak mala sestra/pôrodná asistentka viacerých zamestnávateľov počas päťročného hodnotiaceho obdobia, potvrdenie o výkone povolania od každého z nich) - len v prípade ak si sestra/ pôrodná asistentka nesplnila oznamovaciu povinnosť
 • príslušné potvrdenie o tom, že sestra/pôrodná asistentka zdravotnícke povolanie nevykonávala (materská, resp. rodičovská dovolenka, nezamestnaná...) - len v prípade ak si sestra/ pôrodná asistentka nesplnila oznamovaciu povinnosť

Predkladané potvrdenia pri hodnotení sústavného vzdelávania - elektronicky: Žiadosť o elektronické hodnotenie na portáli – v tabuľke je uvedená informácia o tom, že na hodnotenie sa môžete prihlásiť elektronicky len v tom prípade, ak sestra má aktualizované všetky údaje v registri, a to vyplnením údajov cez portál, v časti profil: kontaktné údaje: telefónne číslo + emailová adresa, pracovisko = musí byť vyplnené v portáli celé päťročné hodnotiace obdobie, v prípade prerušeného výkonu povolania – zadané údaje a priložené potvrdenie v rámci oznamovacej povinnosti a zadané všetky aktivity, ktoré neboli zaradené do databázy aktivít sústavného vzdelávania v portáli SK SaPA, na základe potvrdenia o účasti, vydané organizátorom.

 

 


Sústava špecializačných a certifikačných štúdií

 

Sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činností v kategórii sestra a pôrodná asistentka (podľa nariadenia vlády SR č. SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností)

A. KATEGÓRIA SESTRA

Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

 • anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 • inštrumentovanie v operačnej sále
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
 • ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
 • perfuziológia

Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

 • revízne ošetrovateľstvo

Špecializačné odbory s dĺžkou trvania špecializačného štúdia dlhšie ako jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

 • manažment a administrácia v oblasti zdravia (MHA)
 • odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health (MPH)
 • zdravotnícky manažment a financovanie

Certifikované pracovné činnosti

 • audiometria
 • endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
 • funkčné vyšetrovacie metódy
 • invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy
 • klasifikačný systém v zdravotníctve
 • ortoptika a pleoptika
 • ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
 • ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany
 • ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii
 • sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
 • vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike


B. KATEGÓRIA PÔRODNÁ ASISTENTKA

Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

 • intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
 • pôrodná asistencia v rodine a komunite

Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia

 • manažment v pôrodnej asistencii

Špecializačné odbory s dĺžkou trvania špecializačného štúdia dlhšie ako jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia

 • manažment a administrácia v oblasti zdravia (MHA)
 • odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health (MPH)
 • zdravotnícky manažment a financovanie

Certifikované pracovné činnosti

 • klasifikačný systém v zdravotníctve
 • psychofyzická príprava na pôrod

Štúdium špecializačných a certifikačných študijných programov v kategóriách sestra a pôrodná sestra je možné na rôznych univerzitách a vysokých školách v SR.


Žiadosť o posúdenie rovnocennosti odbornej spôsobilosti (vzdelania) ktorú získali sestry a pôrodné asistentky v inej krajine ako na Slovensku môžu zaslať na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Žiadosť o posúdenie rovnocennosti špecializovanej alebo certifikovanej spôsobilosti (vzdelania) ktorú získali sestry a pôrodné asistentky v inej krajine ako na Slovensku môžu zaslať na Ministerstvo zdravotníctva SR.

Mohlo by vás zaujímať
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Púchove, ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2023 o 15.00...
9 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční 8.3.2023...
2 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, ktoré sa uskutoční...
3 zobrazení