Registrácia

Všeobecné informácie o registrácii

Čo je registrácia a koho registrujeme

 

V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 62 ods. 1, - registrácia je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii.

Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sestra alebo pôrodná asistentka, je povinný v súlade s § 63, ods. 10), oznámiť údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.

Komora vedie register sestier a register pôrodných asistentiek.

Komora zapíše sestru a pôrodnú asistentku do registra do 10 dní od doručenia oznámenia a požadovaných dokladov a vydá potvrdenie o registrácii, v ktorom je uvedený dátum registrácie a pridelené registračné číslo, pod ktorým bude sestra alebo pôrodná asistentka vedená v registri sestier alebo v registri pôrodných asistentiek. Registračné číslo sa používa ako variabilný symbol pri rôznych platbách v komore, pri vzdelávacích aktivitách a pri každej komunikácii s komorou. Dátum registrácie uvedený na potvrdení o registrácii je dňom začatia 5- ročného hodnotiaceho cyklu sústavného vzdelávania sa podľa Vyhlášky č.74/2019 Z.z.

 

Komora registruje sestry a pôrodné asistentky s odbornou spôsobilosťou:

V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z., § 62, ods.5 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie sestry a pôrodnej asistentky a sú odborne spôsobilé.

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z., § 11, ods. 1 pojednáva o odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím:
a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,
b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z., § 14, ods. 1 pojednáva o odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia.

(2) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností spĺňa aj sestra, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom, študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra a ktorá absolvovala denné štúdium v trvaní 18 mesiacov spĺňajúce štandardy vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností podľa prílohy č. 2, ktoré neboli predmetom rovnocennej odbornej prípravy sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť.

Zápisom do registra sestier/pôrodných asistentiek sa nestávate členom komory. Členstvo v komore je dobrovoľné. V prípade záujmu o zápis do zoznamu členov - postup a podrobnosti v časti členstvo.

 

 


Postup pri registrácii

Postup pri registrácii sestry/pôrodnej asistentky, ktorá žiada o zápis do registra prvýkrát podľa súčasne platného zákona č. 578/2004 Z. z.:

 

V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z., § 63, ods. 1 komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii.

1. Vyplniť tlačivo: Oznamenie postupu pri registracii

 

2. K oznámeniu je potrebné priložiť: Potvrdenie súčasného zamestnávateľa o praxi zamestnanca

3. K oznámeniu je potrebné priložiť: overené kópie dokladov o dosiahnutej odbornej spôsobilosti (maturitné vysvedčenie, alebo diplom VOV v odbore sestra/ PA, alebo diplom v odbore ošetrovateľstvo/ PA (Bc.); overené kópie dokladov o ďalšom vzdelávaní (diplom o ukončení špecializačného štúdia; certifikát o ukončení certifikačnej prípravy v povolaní sestra/PA; diplom v odbore ošetrovateľstvo/ PA - Mgr./PhDr., PhD.) Poznámka: „Nezasielajte dodatky k diplomu, vysvedčenia o absolventskej alebo štátnej skúške, vysvedčenia v odbore „zdravotnícky asistent“.

4. K oznámeniu je potrebné priložiť: kópiu potvrdenia o úhrade registračného poplatku (registračný poplatok vo výške 13,00€ uhraďte na číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s., VS: 5782004)


Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sestra, alebo pôrodná asistentka, je povinný v súlade s § 63, ods. 10), oznámiť údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.
Oznámenie spolu s prílohami zaslať na adresu:
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
Amurská 71
821 06 Bratislava

Overenou kópiou sa rozumie osvedčenie dokladov a podpisov na listinách vykonané notárskym úradom alebo matričným úradom podľa zákona č. 323/1992 Z. z. alebo zákona č. 599/2001 Z. z. Všetky dokumenty predkladané ako prílohy v inom ako slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Deň zápisu do registra sestier alebo pôrodných asistentiek je dňom, kedy sa sestre a pôrodnej asistentke začína päťročné hodnotiace obdobie pre potreby sústavného vzdelávania.


Upozornenie: praktické sestry / zdravotnícki asistenti nemôžu byť registrovaní v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek.

Registrujú sa v Slovenskej komore medicínsko technických pracovníkov

 

 


Zmeny údajov v registri

Podľa § 80 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. je zdravotnícky pracovník povinný oznámiť údaje na zápis do registra, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov (§ 63 ods. 2). Zmenu údajov je potrebné zasielať do kancelárie komory a uviesť len konkrétnu zmenu (napr. zmena mena, bydliska, pracoviska, odchod dôchodku a i.).

Na stiahnutie:

Oznámenie zmeny údajov do registra.doc

Ak u sestry/pôrodnej asistentky nastali zmeny v priezvisku, bydlisku, pracovisku alebo nadobudla doklad o odbornej spôsobilosti, oznámi túto skutočnosť na priloženom tlačive oznámenie o zmenách a zašle na adresu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, kde jej bude vyznačená zmena v registri.

Komora nezasiela písomné oznámenie o vyznačení zmeny v registri.

 

 


Poplatok za vedenie registra

V súlade s ustanovením § 63 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. komora priebežne aktualizuje register podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Za priebežnú aktualizáciu komora vyberá od zdravotníckeho pracovníka poplatok za vedenie registra vo výške:
  • 15,00 € ročne, ak nie je členom komory (povinnosť uhradiť poplatok za priebežnú aktualizáciu vzniká prvýkrát nasledujúci kalendárny rok od zápisu do registra). Poplatok za priebežnú aktualizáciu je splatný do konca januára príslušného kalendárneho roka.
Bankové spojenie na úhradu poplatkov za vedenie registra:
  • platbu možno realizovať poštovou poukážkou typu „U“, alebo bankovým prevodom
  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, (VÚB a. s.)
  • variabilný symbol: Vaše registračné číslo (v prípade neuvedenia správneho variabilného symbolu nebude môcť byť platba identifikovaná, čo sa považuje za neuhradenie poplatku, kým zdravotnícky pracovník nepreukáže opak)
  • špecifický symbol: kalendárny rok, za ktorý sa úhrada vykonáva (v prípade, že hradíte poplatok za viac rokov spolu treba uviesť všetky roky napr. 2007, 2008)

 

 


Vydanie odpisu z registra

V prípade straty potvrdenia o zápise do registra môžete požiadať písomne o vydanie odpisu potvrdenia o zápise do registra, a to mailom alebo poštou. Za vydanie odpisu sa hradí poplatok vo výške 5,00€. Spolu so žiadosťou o vydanie odpisu je potrebné komore doručiť kópiu dokladu o úhrade poplatku, a to mailom, alebo poštou.

Poplatok za vydanie odpisu uhraďte na:
  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
  • variabilný symbol: 4938
  • špecifický symbol: vaše registračné číslo
Na stiahnutie:
 
 
 

Dočasné pozastavenie, zrušenie, obnovenie registrácie

Dňa 01. 06. 2009 nadobudla účinnosť novela zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorá zaviedla viaceré zmeny inštitútu registrácie, okrem iného tiež možnosť dočasného pozastavenia, obnovenia resp. zrušenia registrácie u osôb, ktoré nevykonávajú povolanie sestry a pôrodnej asistentky.
Najdôležitejšou pozitívnou zmenou, ktorú novela zákona NR SR č. 192/2009 Z. z. priniesla, je zaradenie registrácie medzi podmienky výkonu povolania v ustanovení § 31 ods.1 písm.e). Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ je povinný u svojich zamestnancov dbať nielen na to, či majú spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, sú bezúhonní a zdravotne a odborne spôsobilí, ale tiež na to, či si splnili svoju zákonnú povinnosť registrovať sa v príslušnej komore.

Dočasné pozastavenie registrácie (§63a)
Komora dočasne pozastaví sestre/ pôrodnej asistentke registráciu, ak:
a) požiadala o dočasné pozastavenie registrácie z dôvodu, že prerušila výkon zdravotníckeho povolania, najviac na čas prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania,
b) sestre/ PA bol zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.

Dočasné pozastavenie registrácie má význam predovšetkým pre tých zdravotníckych pracovníkov, ktorí nebudú nejaký čas vykonávať zdravotnícke povolanie, ale plánujú sa k výkonu odborných činnosti v budúcnosti vrátiť. Príkladom môže byť materská dovolenka. V takomto prípade nám sestra/ pôrodná asistentka zašle žiadosť o dočasné pozastavenie registrácie, na základe čoho bude oslobodená od poplatku za vedenie registra, ktorý je v súčasnosti pre nečlena komory vo výške 15 €.

Na stiahnutie:

Toto ustanovenia sa netýka osôb vykonávajúcich povolanie sestry/ pôrodnej asistentky v zahraničí. Vykonávanie povolania v zahraničí nie je dôvodom na dočasné pozastavenie resp. zrušenie registrácie. Tieto osoby nesmú zabúdať na povinnosť oznámiť skutočnosť, že vykonávajú povolanie v zahraničí komore v zmysle § 80 ods.1 písm. c).

Poplatky súvisiace s členstvom pri dočasnom pozastavení registrácie sa riadia aktuálnym znením Hospodárskeho poriadku komory.

Zrušenie registrácie (§63b)
Komora zruší sestre/ pôrodnej asistentke registráciu, ak:
a) požiadala o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho povolania,
b) prestala spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa §31 ods. 1 písm. a) až d),
c) ktorej bol právoplatným rozhodnutím súdu uložený doživotný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania,
d) ktorá porušila povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. k) a bola jej uložená pokuta podľa §82 ods. 5 písm. b).

O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedela o skutočnostiach uvedených v žiadosti. Rozhodnutie o zrušení registrácie sa doručuje zdravotníckemu pracovníkovi a v prípade, že je zamestnancom, aj jeho zamestnávateľovi.

Osoby, ktoré už nevykonávajú zdravotnícke povolanie a ani ho v budúcnosti neplánujú vykonávať napríklad z dôvodu, že sú na starobnom alebo invalidnom dôchodku, môžu požiadať o vyčiarknutie z registra sestier alebo registra pôrodných asistentiek. Zrušením registrácie zaniká aj členstvo v komore.

Na stiahnutie:

Obnovenie registrácie (§63c)
Komora obnoví sestre/ pôrodnej asistentke registráciu, ak:
a) zanikli dôvody ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu, alebo zrušeniu registrácie,
b) požiadala o obnovenie registrácie a priložila k žiadosti doklady preukazujúce zánik dôvodov ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu, alebo zrušeniu registrácie. (napr. potvrdenie od zamestnávateľa o začatí pracovného pomeru, Potvrdenie_zamestnavateľa_o_praxi_zamestnanca.xls resp. o pokračovaní vo vykonávaní pracovných činností u zamestnávateľa po ukončení materskej/ rodičovskej dovolenky).

Na stiahnutie:
 
 

Registrácia - kontakty


Mgr. Ľubica Husárová
registrácia, odpis registrácie
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Bratislavský samosprávny kraj
Mobil: +421 917 753 516 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: lubica.husarova@sksapa.sk

Mgr. Jana Mitošinková
licencie, etická spôsobilosť, potvrdenia o registrácii do zahraničia, pozastavenie a obnovenie registrácie, odpis registrácie
Mobil: +421 917 793 353 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: mitosinkova@sksapa.sk

Emília Tužinská
pozastavenie a zrušenie registrácie, členstvo, poplatky
Mobil: +421 917 299 022 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: tuzinska@sksapa.sk


Mohlo by vás zaujímať
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Púchove, ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2023 o 15.00...
9 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční 8.3.2023...
2 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, ktoré sa uskutoční...
3 zobrazení