Ciele a úlohy

Všeobecné ciele a úlohy

 • Zjednotiť a posilniť stav sestier a pôrodných asistentiek združených v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory, ktorých výkon ošetrovateľskej praxe a praxe pôrodnej asistencie je realizovaný v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.
 • Rokovať a spolupracovať s Národnou radou SR, vládou SR, Ministerstvom zdravotníctva SR (MZ SR), Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR), Ministerstvom školstva SR (MŠ SR), inými orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy pri plnení úloh uložených komore zákonom, vnútornými predpismi a uzneseniami delegátov snemu komory.
 • Aktívne sa zúčastňovať na tvorbe zdravotnej politiky predkladaním iniciatívnych návrhov pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov najmä v oblasti ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie.
 • Iniciovať a naliehať na Ministerstvo zdravotníctva SR, aby zriadilo a zaradilo do svojej organizačnej štruktúry odbor ošetrovateľstva ako samostatnú organizačnú jednotku.
 • Presadzovať zmenu právnych predpisov, ktoré upravujú postavenie a úlohy stavovských organizácií združujúcich zdravotníckych pracovníkov tak, aby sa posilnilo ich postavenie, dôstojnosť, vážnosť a stanovili sa rovnaké podmienky dohľadu na odbornosť a etiku pri výkone povolania.
 • Rozvíjať spoluprácu so stavovskými a odborovými organizáciami, asociáciami a odbornými spoločnosťami v zdravotníctve. Prehlbovať spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, občianskymi a záujmovými združeniami pacientov a širokou verejnosťou.
 • Podporovať, aktivovať a zefektívniť činnosť grémií prezidentov regionálnych komôr v jednotlivých samosprávnych krajoch za účelom zlepšenia spolupráce s VÚC, orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a s ďalšími právnickými a fyzickými osobami.
 • Požadovať navýšenie finančných prostriedkov do systému zdravotnej starostlivosti na základe reálnych potrieb poistencov a poskytovateľov pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti tak, aby sa stabilita, efektívnosť, dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti, opakovane deklarované v reformách a programoch parlamentných strán, stali realitou.
 • Dôstojne reprezentovať sestry a pôrodné asistentky zo Slovenska na medzinárodnej úrovni. Rozvíjať spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, ktorých je komora členom, a to s EFN (Európska federácia sesterských asociácií), EMA (Európska asociácia pôrodných asistentiek), HORACIO a ostatnými partnerskými organizáciami. Podieľať sa na tvorbe a výmene vzájomne výhodných programov najmä v oblasti vzdelávania a výchovy, sústavného vzdelávania, v oblasti manažmentu a zdravotnej politiky.

 

Ciele a úlohy v oblasti vzdelávania, sústavného vzdelávania a výskumu

 • Spolupracovať s MZ SR, MŠ SR a zdravotnými poisťovňami v oblasti výchovy, vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, dbať, aby vzdelávanie zodpovedalo najnovším poznatkom zdravotníckej vedy, potrebám ošetrovateľskej praxe a praxe pôrodnej asistencie, a tým hlavne potrebám verejného záujmu.
 • Iniciovať stretnutie zástupcov MZ SR, MŠ SR a odborníkov z vysokých škôl vzdelávajúcich študentov ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie s požiadavkou nájsť vhodné riešenie pre možnosť štúdia väčšieho počtu záujemcov o dané študijné odbory.
 • Udržiavať, podporovať a vytvárať vhodné podmienky v oblasti sústavného vzdelávania a jeho hodnotenia v súlade s platnými právnymi predpismi tak, aby obnovovanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti prispelo k zabezpečeniu vysokej kvality poskytovanej zdravotnej, ošetrovateľskej starostlivosti a k ochrane zdravia občanov, pacientov.
 • Rozvíjať a podporovať činnosť odborných sekcií na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.
 • Žiadať MZ SR o stanovenie jasných a transparentných podmienok pri financovaní projektu na HSV sestier a pôrodných asistentiek tak, aby bolo zabezpečené spolufinacovanie a udržateľnosť projektu počas piatich rokov od jeho ukončenia a nedochádzalo k diskriminácii členov komory voči nečlenom.
 • Podporovať a realizovať výskumné a prieskumné úlohy, ktorých cieľom bude získanie relevantných informácií, ktoré môžu významným spôsobom pomôcť komore pri presadzovaní iniciatívnych návrhov a zmien koncepcií, právnych predpisov a iných dokumentov na úrovni vlády SR, NR SR a iných inštitúcií a organizácií.


Ciele a úlohy v oblasti výkonu praxe sestier a pôrodných asistentiek

 • Podporovať udržanie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrovateľského procesu vrátane jeho neoddeliteľnej súčasti - ošetrovateľskej dokumentácie a zavádzanie informatizácie do ošetrovateľskej praxe, spolupracovať na kontinuálnom sledovaní a vyhodnocovaní efektívnosti systému.
 • Rozvíjať odbornú a verejnú diskusiu o kompetenciách sestier a pôrodných asistentiek (tzn. rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom s prihliadnutím na dosiahnutý kvalifikačný stupeň a odbornú spôsobilosť získanú v špecializačných odboroch) tak, aby sestry neboli nútené vykonávať činnosti, na ktoré nemajú odbornú spôsobilosť a umožniť im vykonávať činností, ku ktorým odbornú spôsobilosť nadobudli.
 • Podporovať stabilizáciu sestier a pôrodných asistentiek v Slovenskej republike. Žiadať o kontrolu dodržiavania personálneho obsadenia v zdravotníckych zariadeniach a pristúpiť k jeho prehodnoteniu podľa potrieb praxe (napr. personálne obsadenie v odbore anestéziológia, intenzívna starostlivosť). Upozorňovať na nedostatky v oblasti pracovných podmienok.
 • Žiadať, aby MZ SR pristúpilo k plánovaniu ľudských zdrojov v súlade s potrebami zdravotníckeho sektora (strednodobé a dlhodobé plánovanie ľudských zdrojov) a k vytváraniu strategických a motivačných stimulov, ktoré by zvýšili záujem o výkon povolaní a udržali sestry a PA v zdravotnom systéme.
 • Informovať verejnosť o problémoch, ktoré znemožňujú sestrám a pôrodným asistentkám bezpečne a kvalitne vykonávať ošetrovateľskú prax a prax pôrodnej asistencie. Upozorňovať, že v dôsledku neriešenia dlhodobých problémov môže dôjsť k znižovaniu kvality a dostupnosti poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti v pôrodnej asistencii.


Ciele a úlohy v oblasti poskytovania mimonemocničnej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti

 • Obhajovať práva osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb tak, ako majú aj iní pacienti v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré im vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky a iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
 • Presadzovať, aby sa vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) nielen mohla, ale ak sú tam umiestnení klienti, ktorí túto ošetrovateľskú starostlivosť potrebujú, aj poskytovala zdravotná – ošetrovateľská starostlivosť, aby v zákone NR SR č. 578 /2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti bolo v plnej miere zakotvené poskytovanie zdravotnej, ošetrovateľskej starostlivosti vo vybraných druhoch ZSS. Žiadať o prijatie krokov, ktoré by zrovnoprávnili postavenie sestier pracujúcich v ZSS so sestrami pracujúcimi v zdravotníckych zariadeniach, a tým sa zamedzilo ich diskriminácii.
 • Presadzovať zmeny a navrhovať riešenia v oblasti právnych predpisov, autonómie a zrovnoprávnenia postavenia agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a licencovaných sestier a pôrodných asistentiek s inými poskytovateľmi na zdravotníckom trhu. Iniciovať a zúčastňovať sa na rokovaniach so zdravotnými poisťovňami o zvýšení ceny výkonu tak, aby pokrývali ich reálne náklady. Presadzovať, aby zdravotné poisťovne pristúpili aj k úhrade reálnych nákladov za dopravu pre ADOS.
 • Iniciovať a podporovať zriaďovanie domov ošetrovateľskej starostlivosti, ošetrovateľských stacionárov a ich zaraďovanie do verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Požadovať na rokovaniach s MZ SR a so zdravotnými poisťovňami reálne úhrady oprávnených nákladov za poskytnutú zdravotnú, ošetrovateľskú starostlivosť a zohľadnenie zdravotného stavu pacientov pri posudzovaní dĺžky pobytu v uvedenom zariadení.
 • Podporovať realizáciu pilotného projektu pôrodných asistentiek, zameraného na humanizáciu a skvalitňovanie starostlivosti o ženy, matky a následné zaradenie pôrodných asistentiek s licenciou do minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.


Ciele a úlohy v sociálnej oblasti a v oblasti mzdového odmeňovania

 • Žiadať predstaviteľov štátu, zodpovedné ministerstvá (MZ SR, MPSVaR SR, MF SR) a presadzovať, aby sestry a pôrodné asistentky, vykonávajúce ošetrovateľskú prax vo verejnom záujme, mali právny nárok na minimálnu hodinovú mzdu, ktorá zohľadní ich kvalifikačný a špecializačný stupeň vzdelania, náročnosť pracovných činností, prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí, dĺžku výkonu odbornej praxe, infláciu. V prípade neakceptovania návrhu v danom kalendárnom roku sa bude požiadavka komory na stanovenie minimálnej hodinovej mzdy každoročne zvyšovať o infláciu.
 • Iniciovať otvorenie rokovaní s MPSVaR SR o znížení vekovej hranice sestier a pôrodných asistentiek pri odchode do starobného dôchodku, pričom je nevyhnutné zohľadniť náročnosť ich práce pri výkone príslušného zdravotníckeho povolania.


Na plnenie uvedených úloh a cieľov rada komory zriaďuje:

Komisiu pre prípravu a pripomienkovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov komory - pripomienkovanie právnych predpisov ovplyvňujúcich vzdelávanie a výkon praxe v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, tvorba podnetov na legislatívne návrhy a pripomienky, pomoc pri implementácii právnych noriem do praxe, vytvorenie a prehodnocovanie štandardov ošetrovateľských činností a zdravotníckych výkonov, kompetencie sestier a pôrodných asistentiek.

Národnú komisiu pre vzdelávania a prax sestier a pôrodných asistentiek - výmena vzájomných skúseností vysokoškolských pedagógov, zjednocovanie učebných osnov, vyjadrovanie sa k otázkam ošetrovateľskej teórie a jej aplikácie do praxe, výskumu v ošetrovateľstve.


Členovia:

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD. – prodekan pre externé štúdium a ďalšie vzdelávanie

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
prof. PhDr. et Mgr. Monika Jankechová, PhD.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. – vedúca katedry ošetrovateľstva

Fakulta zdravotníctva TnUAD, Trenčín
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

Fakulta Zdravotníctva, Katolícka univerzita, Ružomberok
doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita, Prešov
Dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, UKF, Nitra
doc. PhDr. Gabriela Vőrősová, PhD.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
doc. PhDr. Mária Zamboryová, PhD.

Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, Martin
doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH - dekan

PhDr. Lukáš Kober, PhD. - člen Rady komory

PhDr. Margita Kostúriková - viceprezidentka pre sestry

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. - člen Rady komory a predseda sekcie sestier pracujúcich v AaIS

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. - prezidentka komory

 

Redakčnú radu časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

PhDr. Lukáš Kober, PhD. - predseda redakčnej rady

PhDr. Andrea Bratová, PhD.

PhDr. Helena Gondárová - Vyhničková, dipl. s.

Mgr. Ivana Harvanová, PhD.

PhDr. Júlia Jankovičová

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.

PhDr. Libuša Repiská, PhD., MHA, MPH

PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

Mohlo by vás zaujímať
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Púchove, ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2023 o 15.00...
9 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční 8.3.2023...
2 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, ktoré sa uskutoční...
3 zobrazení