Charta práv sestier a PA
Preambula
 
Sestry a pôrodné asistentky sú prítomné v každej etape ľudského života. Ich základným poslaním je podporovať zdravie, prevenciu pre chorobami, prinavracať zdravie a uľavovať od bolesti. Stoja pri narodení, pomáhajú chorým a umierajúcim. V praxi sa však sestry nestretávajú len s vďakou, ale mnohokrát aj s nátlakom na pracovisku, ohrozovaním zo strany pacientov a príbuzných, či zdravie ohrozujúcimi pracovnými podmienkami.
 
Sestry a pôrodné asistentky musia plniť vo svojej každodennej práci veľké množstvo povinností a často zabúdajú na to, že majú aj svoje práva. Cieľom charty je oboznámiť sestry a pôrodné asistentky s právami, ktoré im patria, aby tak na základe ich poznania vedeli lepšie hájiť svoje záujmy a presadzovať pozitívne zmeny vo výkone povolania.
 
Článok I.
Výkon povolania


1. Právo na výkon odborných pracovných činností v kategórii sestra/pôrodná asistentka pri splnení odbornej spôsobilosti na výkon povolania.
Odôvodnenie: Sestry a pôrodné asistentky sú odborne spôsobilé na výkon povolania, ak spĺňajú podmienky ustanovené § 9 a § 11 Nariadením vlády č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov v spojitosti s prechodnými ustanoveniami § 21a ods. 5 až ods. 12 tohto Nariadenia vlády.

2. Právo samostatne vykonávať odborné pracovné činnosti sestry/pôrodnej asistentky, špecializované pracovné činnosti a certifikované pracovné činnosti v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti/starostlivosti v pôrodnej asistencii, ktoré zodpovedajú rozsahu jej získaného vzdelania.
Odôvodnenie: Vyhláška MZ SR č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom, v ustanoveniach § 2 a § 4 vymenúva pracovné činnosti, ktoré sú sestry a pôrodné asistentky oprávnené vykonávať samostatne.

3. Sestra a pôrodná asistentka má právo rozhodnúť sa vykonávať povolanie iným spôsobom ako v pracovno-právnom vzťahu, a to predovšetkým v prirodzenom sociálnom prostredí osoby.
Odôvodnenie: Sestra a pôrodná asistentka, ktorá spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti na vydanie licencie v zmysle Nariadenia vlády č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, je ako držiteľka licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe oprávnená v zmysle ustanovenia
§ 10 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vykonávať samostatnú zdravotnícku prax v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje iný poskytovateľ na základe povolenia alebo na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení.

4. Právo odmietnuť taký výkon alebo spoluúčasť na takom výkone, ktorý odporuje jej svedomiu, okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb.
Odôvodnenie: Slobodu myslenia a svedomia priznáva sestre a pôrodnej asistentke Ústava Slovenskej republiky v čl. 24 ods. 1 a tiež Etický kódex zdravotníckeho pracovníka v ods. 3 časti „Zdravotnícky pracovník a výkon jeho povolania", ktorý tvorí prílohu č. 4 zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

5. Právo odmietnuť podpísať poverenie na vykonávanie výkonov, ktoré sestra/pôrodná asistentka môže vykonávať len na základe tohto poverenia.
Odôvodnenie: Sestry a pôrodné asistentky sú oprávnené v zmysle § 2 ods. 4 písm. h) a § 4 ods. 4 písm. f) Vyhlášky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom, intravenózne aplikovať lieky a parenterálnu výživu na základe písomného poverenia lekára. Vzor písomného poverenia je prílohou tejto Vyhlášky a je v ňom vyslovene ustanovené: „Potvrdzujem svojím podpisom, že som bola poverujúcim lekárom zrozumiteľne poučená o postupe pri výskyte komplikácií pri intravenóznej aplikácii, a že som mala možnosť bez nátlaku a dostatočný čas na slobodné rozhodnutie a s poverením súhlasím."
Z vyššie uvedeného vyplýva, že bez slobodného rozhodnutia konkrétnej sestry alebo pôrodnej asistentky táto nie je povinná uvedené výkony vykonávať.

6. Právo v súvislosti s výkonom povolania stať sa členom stavovskej organizácie a odborných spoločností zameraných na rozvoj ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie.
Odôvodnenie: Sestra alebo pôrodná asistentka sa môže stať členom komory v zmysle ustanovenia § 50 a nasl. zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ako organizácie zriadenej týmto zákonom a tiež členom iných odborných spoločností pôsobiacich na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí.

7. Právo na výkon povolania mimo územia Slovenskej republiky.
Odôvodnenie: Sestra alebo pôrodná asistentka sa môže rozhodnúť vykonávať povolanie aj mimo územia Slovenskej republiky. Výkon povolania v rámci členských štátov EÚ upravuje Smernica EÚ 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. Podmienky výkonu povolania v iných štátoch si určujú jednotlivé štáty individuálne.

8. Právo na uznanie dosiahnutého vzdelania v členských štátoch Európskej únie za splnenia podmienok vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov.
Odôvodnenie: Podmienky uznávania dosiahnutého vzdelania v rámci členských krajín EÚ určuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií. Potvrdenie rovnocennosti získaného zdravotníckeho vzdelania je oprávnené vydať Ministerstvo zdravotníctva SR.


Článok II.
Vzťah k pacientom, spolupracovníkom a iným osobám


1. Právo na ochranu svojej osobnej cti, dobrej povesti a slušné zaobchádzanie.
Odôvodnenie: Práva zakotvené v čl. 19 Ústavy Slovenskej republiky.

2. Právo na ochranu svojej dôstojnosti, rešpektovanie telesnej a psychickej integrity a na humánny a etický prístup zo strany nadriadených, pacientov a ich príbuzných ako aj na ochranu súkromia.
Odôvodnenie: Práva zakotvené v čl. 16 a čl. 19 Ústavy Slovenskej republiky.

3. Právo na zabezpečenie takých pracovných podmienok, aby nedochádzalo k sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku a právo na preventívnu aj následnú ochranu pred takýmto správaním.
Odôvodnenie: Ustanovenie čl. 2 ods. 5 zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) definuje obťažovanie ako také zaobchádzanie s osobou, ktoré táto osoba môže odôvodnene považovať za nepríjemné, nevhodné alebo urážlivé a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zníženie dôstojnosti tejto osoby alebo vytvorenie nepriateľského, ponižujúceho alebo zastrašujúceho prostredia, alebo ktorého strpenie môže pokladať za podmienku na rozhodnutie alebo výkon práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov.

4. Právo byť považovaná za rovnocennú členku multidisciplinárneho tímu.
Odôvodnenie: Sestry a pôrodné asistentky, ako regulované povolania, majú v zmysle Vyhlášky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom, vlastné kompetencie a sú nezastupiteľným a nenahraditeľným článkom pri výkonoch vykonávaných v spolupráci so zástupcami iných zdravotníckych povolaní.

5. V styku s pacientom, spolupracovníkmi a inými osobami má sestra/pôrodná asistentka právo používať profesijný titul a byť týmto titulom oslovovaná.
Odôvodnenie: Sestra a pôrodná asistentka má právo používať profesijné tituly v súlade s ustanovením § 6 a § 7 Nariadenia vlády č. 12/2008 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania.

6. Právo politicky sa angažovať, združovať sa v spolkoch, občianskych alebo iných združeniach, zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich a týmto spôsobom ovplyvňovať a snažiť sa o zlepšenie podmienok výkonu povolania sestry/pôrodnej asistentky.
Odôvodnenie: V súlade s čl. 29 Ústavy Slovenskej republiky.

Článok III.
Pracovno-právne vzťahy


1. Právo na rovnaké zaobchádzanie bez akýchkoľvek obmedzení a, priamej a nepriamej diskriminácie.
Odôvodnenie: V súlade s čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a zákonom č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

2. Právo na spravodlivú mzdu za vykonanú prácu podľa vopred dohodnutých pracovných podmienok určenú podľa ich odbornosti, kvalít a náročnosti (druhu) pracovného zaradenia pri zachovaní rovnosti.
Odôvodnenie: V súlade s ustanoveniami § 118 ods. 1, § 119 a § 119a Zákonníka práce.

3. Právo podrobne sa oboznámiť s obsahom pracovnej zmluvy a pracovnými podmienkami pred jej podpisom, tak ako aj pred podpisom akéhokoľvek dodatku k pracovnej zmluve, či akýchkoľvek iných zmien v súvislosti s výkonom práce a právo vyjednávať o konkrétnych podmienkach.
Odôvodnenie: V súlade s § 41 ods. 1 a § 54 Zákonníka práce. Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy sú uvedené v § 43 Zákonníka práce.

4. Právo odmietnuť vykonávať pracovné činnosti, ktoré nie sú obsahom popisu pracovných činností obsiahnutých v pracovnej zmluve.
Odôvodnenie: V súlade s § 47 Zákonníka práce, Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru.

5. Právo na mzdovú kompenzáciu alebo dodatkovú dovolenku za vykonávanie pracovných činnosti v prostredí, ktoré prácu sťažuje alebo ju negatívne ovplyvňuje.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 124 Zákonníka práce.

6. Právo na pracovné voľno pri prekážkach v práci z dôvodov všeobecného záujmu, pokiaľ túto činnosť nie je možné vykonávať mimo pracovného času a právo na pracovné voľno pre dôležité osobné prekážky v práci s náhradou alebo bez náhrady mzdy.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 136 a § 137 Zákonníka práce.

7. Právo na prestávku na jedenie a oddych v priebehu pracovnej zmeny dlhšej ako 6 hodín.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 91 Zákonníka práce.

8. Právo na zabezpečenie stravovania vo všetkých zmenách, najmä poskytnutie teplého jedla a vhodného nápoja a ich konzumáciu v mieste na to určenom. Stravovanie má zodpovedať zásadám správnej výživy.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce.

9. Právo na primeraný odpočinok po práci, ktorý sestrám a pôrodným asistentkám zabezpečí dostatok času na regeneráciu.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 92 a § 93 Zákonníka práce.

10. Právo byť členom odborových organizácií a aktívne sa zapájať do ich činnosti v na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov.
Odôvodnenie: V súlade s čl. 37 ods. 1 až ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a ustanovením § 229 Zákonníka práce.

11. Právo zapojiť sa do zákonným spôsobom vyhláseného štrajku zo strany príslušného odborového orgánu.
Odôvodnenie: V súlade s čl. 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 10 Základných zásad Zákonníka práce.

12. Právo na náhradu nákladov, ktoré sestre vznikli v súvislosti s výkonom práce.
Odôvodnenie: v súlade s ustanovením § 145 Zákonníka práce.

Článok IV.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovné prostredie a pracovné podmienky


1. Právo na bezpečnosť a ochranu zdravia pri výkone povolania.
Odôvodnenie: V súlade s § 148 v nadväznosti na povinnosti zamestnávateľa stanovené v § 147 Zákonníka práce a zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Právo na pracovné prostredie, technické zariadenia, pracovné prostriedky a na využívanie pracovných postupov spĺňajúcich minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pre príslušný druh pracoviska.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 151 Zákonníka práce a § 6 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Právo na preventívne zdravotné prehliadky v pravidelných časových intervaloch s ohľadom na charakter práce a pracovné podmienky na pracovisku.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 písm. q zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý odkazuje na zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve.

4. Právo na adekvátne ochranné prostriedky a zdravotnícke pomôcky potrebné k riadnemu a bezpečnému výkonu povolania a na bezplatné poskytnutie ochranného (pracovného) odevu a obuvi v dostatočnom množstve.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 6 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Právo na zabezpečenie vyhovujúcich hygienických podmienok na pracovisku.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 151 ods. 1 a ods. 2 a § 160 Zákonníka práce.

6. Právo na náhradu liečebných nákladov v plnej výške, náhradu ušlej mzdy, bolestné a kompenzáciu za znížené spoločenské uplatnenie, ak došlo pri výkone povolania k ujme na zdraví nedodržaním bezpečnostných opatrení zo strany zamestnávateľa alebo zavinením pacienta či tretích osôb.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 192 ods. 1 a ods. 2, § 195 a § 217 Zákonníka práce.

7. Právo na náhradu škody, ak jej bola spôsobená ujma dôsledkom nedodržania ochrany práce zo strany zamestnávateľa alebo tretích osôb.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 195 Zákonníka práce a ustanoveniami § 444 a nasl. Občianskeho zákonníka.

8. Právo odmietnuť dvíhať bremená ťažšie ako 15 kg z dôvodu ochrany zdravia a pri fyzicky náročných úkonoch právo na pomoc zo strany personálu.
Odôvodnenie: V súlade s Prílohou č. 2 Smerné hmotnostné hodnoty, Nariadenia vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.

9. Právo na zabezpečenie vhodnej miestnosti na prezlečenie poskytujúcej súkromie a bezpečnosť pri dodržaní dostatočnej úrovne hygieny.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 151 Zákonníka práce.

10. Právo zúčastňovať sa na určovaní a zlepšovaní pracovných podmienok a pracovného prostredia a za týmto účelom predkladať zamestnávateľovi návrhy na zmeny a za týmto účelom prizývať odborníkom z príslušných oblastí.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 229 Zákonníka práce a ustanovením § 10 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11. Právo domáhať sa v prípade potreby svojich práv súdnou cestou.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením čl. 46 ods.1 Ústavy Slovenskej republiky.

Článok V.
Vzdelávanie, zvyšovanie kvalifikácie, sústavné vzdelávanie


1. Právo vzdelávať sa, prehlbovať a rozširovať si odborné vedomosti a zvyšovať kvalifikačný stupeň vzdelania.
Odôvodnenie: V súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, ustanovením § 39 a § 42 Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, Nariadením vlády SR č. 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, Vyhláškou MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a ustanovením § 153 a nasl. Zákonníka práce.

2. Právo zúčastňovať sa na aktivitách sústavného vzdelávania podľa vlastného výberu najmä v oblasti výkonu jej povolania a obdŕžať od organizátora potvrdenie o účasti.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 42 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a Vyhláškou MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

3. Právo na prístup k informačným technológiám na pracovisku, oboznamovať sa s ich fungovaním a využívať ich v súvislosti s výkonom práce.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 7 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Právo na získavanie informácií týkajúcich sa výkonu povolania podľa súčasného stavu vedy.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Právo zúčastňovať sa na školeniach, odborných seminároch, výmenných stážach a pobytoch na špecializovaných pracoviskách na území Slovenska ako aj v zahraničí.

6. Právo aktívne sa zapájať do projektov a výskumov v oblasti ošetrovateľstva/pôrodnej asistencie prebiehajúcich na území Slovenska aj v zahraničí.

7. Právo prispievať do odborných a vedeckých časopisov.
Odôvodnenie k bodu 5, 6 a 7: Vzhľadom na povinnosť sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov danú zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, v spojitosti s Vyhláškou č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania, je dôležité vyzdvihnúť práva sestier a pôrodných asistentiek zúčastňovať sa aktivít sústavného vzdelávania a zapájať sa do výskumnej a publikačnej činnosti, keďže si tým okrem získavania odborných vedomostí plnia tiež svoju zákonnú povinnosť.

***

Chartu práv sestier a pôrodných asistentiek vypracovala pracovná skupina Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v zložení:

Bc. Jozefína Bančejová
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v anesteziológii, intenzívnej starostlivosti a urgentnej starostlivosti
Bc. Mária Hudáková
prezidentka Regionálnej komory SK SaPA Nové Zámky
Mgr. Zuzana Magdinová
prezidentka Regionálnej komory SK SaPA Prievidza
Renáta Popundová
prezidentka Regionálnej komory SK SaPA Zvolen
Denisa Šarköziová
členka rady Regionálnej komory SK SaPA Zvolen
Edita Štrbová
prezidentka Regionálnej komory SK SaPA Piešťany
Erika Teplanová
viceprezidentka Regionálnej komory SK SaPA Nové Zámky
PhDr. Mária Lévyová
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
JUDr. Martina Sekáčová
riaditeľka kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Odôvodnenia k Charte práv sestier a pôrodných asistentiek vypracovala:

JUDr. Martina Sekáčová
riaditeľka kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Charta práv sestier a pôrodných asistentiek bola schválená Snemom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek dňa 19. 4. 2008.

 

Mohlo by vás zaujímať
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Púchove, ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2023 o 15.00...
9 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční 8.3.2023...
2 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, ktoré sa uskutoční...
3 zobrazení