Členstvo

Prečo byť členom

 

Si silnejšia sestra: Jednotlivci v komerčnom zdravotníctve nič nezmôžu. SK SaPA má 26 000 členov a silné slovo pri obhajovaní práv a záujmov sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Poskytneme ti právne poradenstvo: Bude ťa zastupovať náš právnik, ktorý sa špecializuje na legislatívu súvisiacu s výkonom povolania.

Zdarma odborný časopis: Získaš prístup do elektronického odborného časopisu „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia“ a do e-mailovej schránky budeš dostávať informačný bulletin komory, ktorý sa venuje aktuálnym témam z jej činnosti.

Pomôžeme ti so vzdelávaním: Môžeš reprezentovať SK SaPA na domácich, ale aj zahraničných odborných podujatiach. Môžeš publikovať odborné články v časopise „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia“ a elektronicky cez portál SK SaPA zdarma distribuovať dotazníky potrebné k spracovaniu záverečných, pričom je možné využiť zadané kritériá.

Možnosť zastupovať sestry: Máš možnosť voliť a byť volený do orgánov komory, ktoré obhajujú práva a záujmy sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, ale aj v medzinárodných organizáciách, ktorých sme členmi.

Benefity: Neplatíš ročný poplatok za vedenie registra. Máš minimálne 30 % zľavu na vzdelávacích aktivitách organizovaných, alebo spoluorganizovaných SK SaPA na všetkých úrovniach. Môžeš využívať zľavy v benefitom programe SK SaPA, ktorý ti bude šetriť peniaze v hoteloch, aquaparkoch, wellness, kúpeľoch, fitness centrách, masážach, alebo pri rôznych športových aktivitách. Ďalej máš zľavy na vybrané produkty VÚB banky, či do Aquacity Poprad Slovensko.

Hlas každého člena je dôležitý.
Návrhy, názory a pripomienky sa snažíme riešiť.

 

 

 


Vznik členstva

Členstvo v komore je dobrovoľné.

Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať každá sestra a pôrodná asistentka, ktorá požiada o zápis do zoznamu členov.

Komora do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zapíše do zoznamu členov sestru, alebo pôrodnú asistentku, ktorá:

a) je odborne spôsobilá na výkon zdravotníckeho povolania,
b) je bezúhonná (to platí aj pre občanov členských štátov Európskej únie a občanov štátov, ktoré nie sú členmi Európskej únie),
c) predloží doklad o zaplatení zápisného a členského príspevku na príslušný rok.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje notárom, alebo matrikou overenými dokladmi o odbornej spôsobilosti podľa § 33, ods. 5, zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. Pokiaľ je žiadateľ o zápis do zoznamu členov zapísaný v niektorom z registrov vedených komorou, uvedie pridelené registračné číslo a doklady o odborne spôsobilosti nemusí opakovane zakladať.

V zmysle § 38, ods. 2, zákona sa bezúhonnosť preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

Po doručení písomnej žiadosti o zápis do zoznamu členov a preukázaní zákonom stanovených podmienok, Prezídium komory rozhodne na svojom najbližšom zasadnutí o zapísaní do zoznamu členov. Následne komora odošle žiadateľovi písomné rozhodnutie o zápise do zoznamu členov, preukaz člena a informačný list o príslušnosti k regionálnej komore.

POZOR: Sestry, alebo pôrodné asistetky zapísané do registra vedeného komorou v súlade so zákonom NR SR č. 311/2002 Z. z., (t. j. pred rokom 2005) a ktoré doposiaľ nepožiadali o vyčiarknutie zo zoznamu členov sú aj naďalej členmi komory v súlade so zákonom NR SR č. 578/2004 Z. z.

Na stiahnutie:
 
 
 

Práva a povinnosti člena

Každý člen komory dostane po zápise do zoznamu členov preukaz. Čestný člen dostane členský preukaz čestného člena. Preukaz je majetkom člena komory, člen komory zodpovedá za jeho prípadné zneužitie.

Člen komory má právo:

a) voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory,

b) využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,

c) využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,

d) zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,

e) na potvrdenie o zápise do registra a na potvrdenie o zápise do zoznamu členov,

f) požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory, v súlade s vnútornými predpismi komory

g) požiadať o vydanie „Stanoviska a vyjadrenia k etickej spôsobilosti na výkon povolania sestry a pôrodnej asistentky“ podľa podmienok stanovených Radou komory,

h) zúčastňovať sa na aktivitách podporujúcich činnosť, ciele, úlohy komory,

i) dávať podnety a návrhy orgánom komory súvisiace s výkonom povolania,

j) vyjadrovať a navrhovať námety pre rozhodovanie orgánov a všetkých zhromaždení členov komory,

k) prostredníctvom regionálnej komory má člen právo na poskytnutie všetkých vnútorných predpisov komory a periodických správ o aktivitách komory aj na regionálnej úrovni,

l) zúčastňovať alebo podieľať sa na vzdelávacích, sociálnych a kultúrnych akti¬vitách organizovaných komorou pre svojich členov,

m) upozorňovať orgány komory a orgány regionálnej komory na nedostatky v ich čin¬nosti a navrhovať opatrenia na ich odstránenie,

o) podieľať sa na tvorbe a obsahu tlačovín komory, inzerovať v nich,

p) navrhovať alebo obdržať za stanovených podmienok ocenenie Bieleho srdca,

r) byť členom dvoch odborných sekcií.

 

Člen komory je povinný:

a) vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, ktorý je uvedený v prílohe č. 4 zákona,

b) spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť,

c) oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,

d) plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore,

e) oznamovať zmeny údajov, ktoré sa dotýkajú jeho osoby alebo výkonu zdravotníckeho povolania,

f) bez zbytočného odkladu oznámiť údaje na zápis do registra a priebežne ich dopĺňať (§ 64 zákona),

g) riadne a včas platiť určené príspevky, .

h) podporovať ošetrovateľskú profesiu a pôrodnú asistenciu,

i) starať sa o zvyšovanie odbornej spôsobilosti a poskytovať starostlivosť formou ošetrovateľského procesu. Sestra a pôrodná asistentka sú povinné sústavne sa vzdelávať v súlade so zákonom a osobitným predpisom.

j) do 30 dní splniť oznamovaciu povinnosť týkajúcu sa všetkých ko¬morou evidovaných skutočností, bezodkladne oznamovať zmeny údajov týkajúcich sa osoby alebo výkonu povolania sestry a povolania pôrodnej asistentky,

k) rešpektovať stanoviská Snemu komory a ďalších orgánov komory a plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore a v orgánoch komory, plniť uznesenia orgánov komory.

l) oznámiť stratu, poškodenie alebo zneužitie členského preukazu a súčasne požiadať o vydanie nového členského preukazu.

 • V prípade, ak si člen neplní povinnosť riadne a včas platiť členské príspevky, práva člena uvedené v čl. 7 ods. 2 písm. a), b), f), g), o) mu budú obmedzené v plnom rozsahu.
 • V prípade, ak si člen neplní povinnosť riadne a včas platiť členské príspevky, práva člena uvedené v čl. 7 ods. 2 písm. b), c), d) mu budú čiastočne obmedzené.

Včas a riadne platiť členské príspevky znamená platiť členské príspevky v plnej výške vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

 

 


Vyčiarknutie zo zoznamu členov

Komora vyčiarkne zo zoznamu členov sestru alebo pôrodnú asistentku, ktorá:

a) písomne požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu členov; v takom prípade zaniká členstvo dňom vyčiarknutia zo zoznamu členov. Člen komory, ktorý požiada o vyčiarknutie zo zoznamu členov po 31. marci kalendárneho roka, je povinný zaplatiť členský príspevok za rok, v ktorom o vyčiarknutie požiadal,
b) zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
c) bola vylúčená z komory (§ 65 ods. 2 písm. b/ bod 3 zákona); v takom prípade zaniká členstvo dňom vylúčenia z komory,
d) jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená čiastočne alebo v celom rozsahu, v takom prípade členstvo zaniká dňom straty alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.

Člen komory je povinný k žiadosti o vyčiarknutie zo zoznamu členov doložiť aj preukaz. Preukaz musí obsahovať údaje potvrdzujúce zaplatenie členských príspevkov. Člen komory musí preukázať zaplatenie členských príspevkov prostredníctvom osobitného potvrdenia príslušnej regionálnej komory. Po doručení písomnej žiadosti o vyčiarknutie zo zoznamu členov.

Na stiahnutie:
Žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu členov.doc

Prezídium komory rozhodne na svojom na najbližšom zasadnutí o vyčiarknutí zo zoznamu členov. Následne komora odošle žiadateľovi písomné oznámenie o vyčiarknutí zo zoznamu členov.

Pokiaľ má sestra alebo pôrodná asistentka záväzky voči komore, zostáva dlžníkom komory aj po vyčiarknutí zo zoznamu členov.
 
 

 


Poplatky spojené s členstvom

Zápisné do zoznamu členov SK SaPA je vo výške 7€.

Zápisné je splatné s prvým ročným členským príspevkom. K žiadosti o zápis do zoznamu členov je potrebné priložiť výpis z registra trestov a kópiu dokladu o úhrade zápisného a členského príspevku.
Poplatok za vydanie odpisu uhraďte na:

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: registračné číslo
 • špecifický symbol: 2070

Ročný členský príspevok riadneho člena SK SaPA je 25€.

Členský príspevok je splatný do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

 • číslo účtu: SK87 0200 0000 0026 5868 8453, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: registračné číslo
 • špecifický symbol: 2550

Udržiavací členský príspevok člena SK SaPA ktorý vykonáva povolanie sestry, alebo pôrodnej asistentky v zahraničí je 8€.

 • číslo účtu: SK87 0200 0000 0026 5868 8453, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: registračné číslo
 • špecifický symbol: 2550

Členský príspevok člena SK SaPA ktorý má pozastavenú registráciu, alebo oznámil komore, že je poberateľom materského / rodičovského príspevku je 5€.

 • číslo účtu: SK87 0200 0000 0026 5868 8453, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: vaše registračné číslo
 • špecifický symbol: 2550

 

 


Príslušnosť k RK

Člen komory je zaradený do regionálnej komory podľa miesta výkonu povolania.

Zmena príslušnosti k regionálnej komore

Každá sestra/pôrodná asistentka je povinná bez zbytočného odkladu písomne hlásiť zmeny údajov vedených v registri.
Pri nahlásení zmeny miesta výkonu povolania komora zaradí člena do regionálnej komory podľa nového miesta výkonu povolania.

Na stiahnutie:

Možnosť výberu príslušnosti k regionálnej komore

Rada komory môže na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena rozhodnúť o jeho zaradení do inej regionálnej komory ako podľa miesta výkonu povolania.
 

Členstvo - kontakty

Emília Tužinská
tel.: +421 2 40 20 20 63
Mobil: +421 917 299 022 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: tuzinska@sksapa.sk

Mohlo by vás zaujímať
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Púchove, ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2023 o 15.00...
9 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční 8.3.2023...
2 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, ktoré sa uskutoční...
3 zobrazení