Licencie

Postup pri vydávaní licencií

V súlade s ustanovením § 68, ods. 1, zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a o stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení (ďalej len „Zákon“) vydáva Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „Komora“) licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní sestra a v povolaní pôrodná asistentka:

Podľa § 69 Komora vydá licenciu sestre a pôrodnej asistentke, ak je:
a) spôsobilá na právne úkony v celom rozsahu;
b) zdravotne spôsobilá;
c) odborne spôsobilá;
d) bezúhonná;
e) zapísaná v registri sestier, alebo pôrodných asistentiek.

Typy licencií:

a) licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní sestra/ pôrodná asistentka; (vzor žiadosti)

Poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní sestra/pôrodná asistentka je vo výške 66 €

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: 5555
 • špecifický symbol: registračné číslo

b) licencia na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní sestra/pôrodná asistentka; (vzor žiadosti)

Poplatok za vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní sestra/pôrodná asistentka je vo výške 33 €

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: 55551
 • špecifický symbol: registračné číslo

c) licencia na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní sestra/pôrodná asistentka; (vzor žiadosti)

Poplatok za vydanie licencie na výkon odborného zástupcu v povolaní sestra/pôrodná asistentka je vo výške 66 €

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: 55552
 • špecifický symbol: registračné číslo

 

 


Zmeny, dočasné pozastavenie, zrušenie licencie

ZMENY V LICENCII
V prípade zmeny v licencii Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyznačí na základe oznámenia držiteľa licencie zmenu údajov uvedených v licencii, ak ide o zmenu mena, priezviska, miesta trvalého pobytu, alebo poskytovateľa.


DOČASNÉ POZASTAVENIE LICENCIE
V zmysle § 73, ods. 1, písm. a) zákona NR SR č. 578/2004 Z. z., Komora dočasne pozastaví licenciu, ak držiteľ licencie požiada o jej dočasné pozastavenie. Podľa § 73, ods. 3, zákona NR SR č. 578/2004 Z. z., Komora môže dočasne pozastaviť licenciu na základe žiadosti držiteľa licencie po doručení na adresu komory najviac na jeden rok.


ZRUŠENIE LICENCIE
Komora v zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. § 74 ods. 1 písm. a) zruší licenciu, ak držiteľ licencie požiada o jej zrušenie. Žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom od ktorého žiada zrušiť licenciu na adresu komory.


ZÁNIK LICENCIE
Platnosť licencie zaniká smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtveho.


Žiadosť o zmenu, pozastavenie zrušenie, licencie spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
821 06 Bratislava

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Mitošinková
tel.: +421 2 40 20 20 62
Mobil: +421 917 793 353 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: mitosinkova@sksapa.sk

 

 


Poplatky spojené licenciami

Poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní sestra/pôrodná asistentka je vo výške 66€

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: 5555
 • špecifický symbol: registračné číslo

Poplatok za vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní sestra/pôrodná asistentka je vo výške 33€

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: 55551
 • špecifický symbol: registračné číslo

Poplatok za vydanie licencie na výkon odborného zástupcu v povolaní sestra/pôrodná asistentka je vo výške 66€

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: 55552
 • špecifický symbol: registračné číslo

Poplatok za zmenu vo vydanej licencii je vo výške 20

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: 55553
 • špecifický symbol: registračné číslo

 

 


Licencie - kontakty

Mgr. Jana Mitošinková
Mobil: +421 917 793 353 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: mitosinkova@sksapa.sk

Mohlo by vás zaujímať
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Púchove, ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2023 o 15.00...
9 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční 8.3.2023...
2 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, ktoré sa uskutoční...
3 zobrazení