Etická spôsobilosť a potvrdenie do zahraničia

Etická spôsobilosť

 

Etická spôsobilosť - Certificate of Good Standing

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, po splnení ďalej uvedených podmienok, vydá členovi Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len komora), na základe jeho žiadosti, potvrdenie o etickej spôsobilosti na výkon povolania sestry alebo výkon povolania pôrodnej asistentky.

Upozorňujeme na to, že po vydaní „Etickej spôsobilosti“ Vám naďalej plynie povinnosť sústavne sa vzdelávať v zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. § 42 a § 80 na území Slovenskej republiky. Potvrdenie „Etickej spôsobilosti“, nie je potvrdenie o tom, že sestra, alebo pôrodná asistentka pracuje v zahraničí.

V prípade ak vykonávate (budete vykonávať) povolanie sestry, alebo pôrodnej asistentky v zahraničí ste povinní tento údaj neodkladne oznámiť komore (Tlačivo na stiahnutie: Oznámenie o zmene údajov do registra). Sústavné vzdelávanie a jeho hodnotenie sestra, alebo pôrodná asistentka absolvuje v krajine v ktorej má preukázateľný výkon povolania.

Postup:

Ak nie ste registrovanou sestrou/pôrodnou asistentku ani členkou komory, je potrebné:

 1. zapísať sa do registra sestier, doložiť doklady o odbornej spôsobilosti a uhradiť registračný poplatok vo výške 13,00 €. Postup nájdete v časti „Registrácia".
 2. Pokiaľ pre potreby registrácie v NMC/Írsku bude žiadateľ potrebovať potvrdiť podporné vyhlásenie o dobrom charaktere/Good Standing, dovoľujeme si Vás upozorniť, že takéto vyhlásenie komora potvrdzuje len členom komory. Členstvo v komore je dobrovoľné.

V prípade záujmu žiadateľa o zápis do zoznamu členov je potrebné vypísať a zaslať komore tlačivo žiadosti o zápis do zoznamu členov. Tlačivo je k dispozícii v časti je v časti Členstvo. Na základe predloženia žiadosti, výpisu z registra trestov a dokladov o zaplatení poplatkov Vás prezídium komory zapíše do zoznamu členov. Poplatkami sa v tomto prípade rozumie 7 € zápis do zoznamu členov + 25,00 € - členský príspevok.

Ak ste registrovanou sestrou/pôrodnou asistentkou a ste členkou komory môžete požiadať o vydanie podporného vyhlásenia o dobrom charaktere, etickej spôsobilosti

1. Žiadosť o vydanie etickej spôsobilosti musí byť komore doručená písomne a musí obsahovať nasledovné náležitosti:
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého bydliska žiadateľa,
 • dôvod žiadosti,
 • adresu žiadateľa na doručovanie písomností; e-mailovú adresu,
 • registračné číslo žiadateľa v komore,
 • údaj, že žiadateľ je členom komory; označenie všetkých regionálnych komôr, ktorých členom žiadateľ bol od vzniku jeho členstva v komore,
 • zoznam dokladov tvoriacich prílohu žiadosti,
 • dátum a podpis žiadateľa.

2. K Žiadosti je žiadateľ povinný priložiť originály alebo úradne overené kópie dokladov, ktorými sa preukazuje etická spôsobilosť žiadateľa. Žiadateľ preukazuje etickú spôsobilosť:

 • Výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti.
 • Čestným vyhlásením o prehľade doterajšej praxe - s uvedením doby trvania, druhu odbornej praxe, tiež s uvedením doterajších zamestnávateľov, spolu s dôvodom posledného skončenia pracovného pomeru. V prípade ak sa posledný pracovný pomer skončil výpoveďou zo strany zamestnávateľa, uvedie žiadateľ dôvod výpovede.
 • Čestným vyhlásením o tom, či bolo proti žiadateľovi ku dňu podania žiadosti začaté alebo právoplatne skončené disciplinárne konanie, priestupkové konanie (podľa Zákona č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov) alebo trestné konanie, ak priestupkové a trestné konanie boli začaté alebo právoplatne skončené v súvislosti s výkonom povolania sestry alebo pôrodnej asistentky.

Vyjadrenie regionálnej komory k hodnoteniu etickej spôsobilosti žiadateľa tzv. spoločenská záruka. Regionálna komora sa vyjadrí, od kedy je žiadateľ členom regionálnej komory, uvedie údaj o platení členských príspevkov žiadateľa. Tlačivo predkladá len ten žiadateľ, ktorý už pred požiadaním o vydanie etickej spôsobilosti bol zapísaný do zoznamu členov. Tlačivo potvrdzuje príslušná regionálna komora, v ktorej je žiadateľ členom. (Príloha č. 2 tlačivo vyplní len člen komory!) Ak žiadateľ nie je ešte členom, toto tlačivo nepredkladá.

V prípade ak bol žiadateľ od vzniku členstva v komore členom vo viacerých regionálnych komorách, je povinný predložiť toto vyjadrenie zo všetkých regionálnych komôr, ktorých členom bol.

V prípade ak je členstvo žiadateľa kratšie ako jeden rok ku dňu podania žiadosti, je žiadateľ povinný priložiť k žiadosti doklad preukazujúci úhradu členského poplatku za kalendárny rok v ktorom o vydanie vyjadrenia žiada.

K žiadosti žiadateľ priloží doklad o zaplatení poplatku za vydanie potvrdenia vo výške stanovenej Radou komory.

V prípade, že žiadateľ predkladá tlačivo zahraničnej národnej sesterskej asociácie alebo registračného úradu, ktorí požadujú potvrdiť etickú spôsobilosť; okrem originálu dokladu, kde je potrebné potvrdiť požadované údaje, je žiadateľ povinný predložiť aj originál alebo kópiu tlačiva - tento doklad nie je potrebné preložiť do slovenského jazyka.

Za konanie o žiadosti o vydanie potvrdenia o etickej spôsobilosti platí žiadateľ komore poplatok vo výške 70€ (za vydanie v slovenskom jazyku ). Za vydanie etickej spôsobilosti v nemeckom a anglickom jazyku platí žiadateľ 100€.

Výška a splatnosť poplatku je určená smernicou komory o hospodárení čl. 4 bod 1 písm. m), schválenou snemom komory.

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)
 • variabilný symbol: 4333
 • špecifický symbol: registračné číslo

Vydávanie potvrdenia pre potreby zahraničia / Osobitné podmienky

V prípade ak sa pre potvrdenie o etickej spôsobilosti vyžadujú osobitné podmienky vymienené žiadateľom alebo treťou osobou (napríklad doručovanie do zahraničia v osobitnej obálke alebo osobitnou poštou), náklady spojené so splnením takých podmienok znáša v celom rozsahu žiadateľ. Žiadateľ je povinný splnenie podmienok zabezpečiť na svoje vlastné náklady alebo komore poskytnúť preddavok na jej náklady spojené so zabezpečením takých podmienok. Pred splnením povinnosti žiadateľa podľa tohto bodu, komora k plneniu osobitných podmienok nepristúpi.

Osobitné podmienky je žiadateľ povinný oznámiť komore písomne.

Postup pri podaní žiadosti o vydanie etickej spôsobilostii:

Žiadateľ (člen komory) zašle písomnú žiadosť komore na adresu jej sídla: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Amurská 71, 821 06 Bratislava

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Mitošinková
Mobil: +421 917 793 353 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: mitosinkova@sksapa.sk

Tlačivá potrebné k vydaniu etickej spôsobilosti :

Čestné prehlásenie k žiadosti o vydanie etickej spôsobilosti.doc

 

Pozn.

Overenou fotokópiou sa rozumie osvedčenie listín a podpisov na listinách vykonané Notárskym úradom, alebo Matričným úradom podľa zákona č. 323/1992 Z. z. alebo zákona č. 599/2001 Z. z., Komora nemá kompetenciu potvrdzovať zdravotnú spôsobilosť. Tú Vám je oprávnený potvrdiť Váš ošetrujúci lekár v SR alebo v zahraničí.

 

 

 


Poplatky do zahraničia

Za konanie o žiadosti o vydanie potvrdenia o etickej spôsobilosti platí žiadateľ komore poplatok vo výške 70€ (slovom sedemdesiat euro za vydanie v slovenskom jazyku ). Za vydanie etickej spôsobilosti v anglickom a nemeckom jazyku platí žiadateľ 100€ (slovom jednosto euro).

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: 4333
 • špecifický symbol: registračné číslo
Za konanie o žiadosti o vydanie potvrdenia do iných krajín, ako krajín európskej únie, ktoré sa netýka etickej spôsobilosti napr. potvrdenie o platnosti registrácie a iné, je stanovený poplatok vo výške 70€.
 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: 43331
 • špecifický symbol: registračné číslo

 

 


Etická spôsobilosť - kontakty

 

Mgr. Jana Mitošinková
Mobil: +421 917 793 353 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: mitosinkova@sksapa.sk

Mohlo by vás zaujímať
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Púchove, ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2023 o 15.00...
9 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční 8.3.2023...
2 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, ktoré sa uskutoční...
3 zobrazení