Ochrana osobných údajov

Kontaktné údaje zodpovednej osoby podľa GDPR

 

Podľa § 44 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoOOU“), zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít a odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany osobných údajov. Zodpovedná osoba musí byť spôsobilá plniť najmä tieto úlohy:

 • poskytovať informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
 • monitorovať súlad pravidiel prevádzkovateľa osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
 • poskytovať poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania,
 • spolupracovať s úradom pri plnení svojich úloh,
 • plniť úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov.

V Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek je určenou zodpovednou osobou podľa GDPR a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH, e-mail: riaditel@sksapa.sk

 

Dozorný orgán:

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Tel: 02/ 32 31 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
(ďalej len „dozorný orgán“)

Účel spracúvania:

 • Vedenie zoznamu, združovanie a ochrana členov, resp. zdravotníckych pracovníkov.
 • Vedenie registra zdravotníckych pracovníkov prevádzkovateľa, ktorí vykonávajú povolanie sestra a povolanie pôrodná asistentka

Spracúvané osobné údaje:

Prevádzkovateľ týmto v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon k GDPR“) poskytuje žiadateľovi o zápis do zoznamu vedených komorou nasledovné informácie.

Prevádzkovateľ v informačnom systéme "Register sestier" a "Register pôrodných asistentiek" spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účel vedenia registra sestier a registra pôrodných asistentiek a zabezpečenia a hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby.

Súhlas dotknutej osoby je jedným z právnych základov, ktorý oprávňuje spracúvať osobné údaje fyzickej osoby. Ak prevádzkovateľ osobných údajov spracúva osobné údaje na základe iného právneho základu (napríklad osobitný zákon alebo ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej dotknutá fyzická osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán), dochádza k spracúvaniu osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Ak by prevádzkovateľ aj napriek tomu získaval aj súhlas so spracúvaním osobných údajov, nemohol by zabezpečiť dotknutej osobe uplatňovanie jej práv, ktorej jej zákon o ochrane osobných údajov priznáva vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov na základe súhlasu.

Ako to vyplýva z vnútorných predpisov SKSaPA na úseku ochrany osobných údajov, SKSaPA je oprávnená spracúvať osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, registračné číslo, bydlisko, názov ulice, orientačné, príp. súpisné číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov štátu, pracovisko, názov a sídlo zamestnávateľa, miesto výkonu povolania, dosiahnuté vzdelanie, členstvo v komore, členstvo v sekcii, vydané potvrdenia pre prácu v zahraničí, druh licencie, email, telefónne číslo v informačnom systéme Register sestier a pôrodných asistentiek, a to za účelom umožnenia prevádzkovateľovi plniť úlohy komory v rozsahu podľa ust. § 49 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Keďže SKSaPA spracúva osobné údaje na základe iného právneho základu (osobitný zákon alebo ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej dotknutá fyzická osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán), tak osobitný súhlas so spracovaním osobných údajov nie je potrebný.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledujúcim príjemcom:

 • Národné centrum zdravotníckych informácií
 • zamestnávateľ, ak dotknutá osoba vykonáva zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (hodnotenie sústavného vzdelávania)
 • vedenie účtovníctva
 • Allio, s.r.o. (správa softvéru registra a portálu hodnotenia sústavného vzdelávania)
 • právnická kancelária PUCHALLA, SLÁVIK & partners s. r. o.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje pre účely plnenia právnych povinností a sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Práva dotknutej osoby:

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte v zmysle Zákona a/alebo Nariadenia najmä právo:

 • na prístup k osobným údajom, týkajúcich sa Vašej osoby,
 • na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracovávané; ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • na prenosnosť údajov,
 • právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, po ktorom bude spracúvanie Vašich osobných údajov ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami alebo slobodami subjektov údajov, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov,
 • právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Zákona a/alebo Nariadenia.

Akúkoľvek žiadosť alebo akýkoľvek podnet súvisiaci so spracúvaním osobných údajov alebo uplatnením Vašich práv možno zaslať písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu: riaditel@sksapa.sk

Prevádzkovateľ prijal také organizačno-technické opatrenia, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracovávania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

 Súbory cookies

V súlade so smernicou č. 2002/58 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Inak treba za súbory cookies taktiež považovať informatické dáta, konkrétne textové súbory, uchovávané v zariadeniach koncových používateľov, určené na používanie internetových stránok.

Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky - domény, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku, dobu uchovávania na zariadení a uchovávanú hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Nami používané súbory cookies, sú pre zariadenie používateľa bezpečné, nepoškodzujú ho.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies: Základné súbory cookies. Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti webu alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam webu bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok. Prevádzkové súbory cookies. Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Súbory cookies tretích strán. Na stránkach Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb. Relačné (session) cookies. Sú uchovávane v zariadeniach používateľa do chvíle ukončenia relácie prehliadača. Informácie, ktoré sú v nich zapísané, sa vymažú z pamäte zariadenia vo chvíli ukončenia relácie. Trvalé cookies. Sú uchovávané na zariadení používateľa, až kým sa nevymažú. Ukončenie relácie nespôsobuje ich odstránenie.

Účel – prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Základné súbory cookies: Autentifikácia a udržiavanie relácie používateľa internetovej lokality. Správna konfigurácia vybraných funkcií internetovej lokality. Optimalizácia a zlepšenie efektivity poskytovaných služieb. Zvyšovanie spoľahlivosti internetovej lokality. Zaistenie bezpečnosti internetovej lokality.

Prevádzkové súbory cookies: Zbieranie všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytických nástrojov (Google Analytics, spoločnosťou Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké a Facebook Pixel, spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko).

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo ich odmietnutím po upozornení v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies? Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Mohlo by vás zaujímať
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Púchove, ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2023 o 15.00...
9 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční 8.3.2023...
2 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, ktoré sa uskutoční...
3 zobrazení